Completed Project

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เริ่มโครงการ : 2557
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โครงการก่อสร้าง อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เริ่มโครงการ : 2556
ที่อยู่ : 222 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โครงการก่อสร้าง อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์

เจ้าของโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มโครงการ : 2555
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้าง อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เริ่มโครงการ : 2555
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โครงการแล้วเสร็จ : สิงหาคม 2557
ที่อยู่ : ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โครงการแล้วเสร็จ : กรกฎาคม 2557
ที่อยู่ :  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร