Completed Project

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง

 
เจ้าของโครงการ :  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
สิ้นสุดโครงการ :   สิงหาคม 2551
ที่อยู่ :  ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคารเรียน คสล.4ชั้น แบบ 324ล โรงเรียนสันกำแพง

เจ้าของโครงการ :  โรงเรียนสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2551
ที่อยู่ :  172 หมู่ 7 ถ.คชสาร ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ลานจอดรถสมาคมจีน

 
เจ้าของโครงการ :  มูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศล
สิ้นสุดโครงการ :   มีนาคม 2551
ที่อยู่ :  166 ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อาคารปฏิบัติการสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัย นเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
สิ้นสุดโครงการ :   กุมภาพันธ์ 2551
ที่อยู่ :  99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

เจ้าของโครงการ :  โรงแรม ดิเอมเพลส
จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   มกราคม 2551
ที่อยู่ :  199/42 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่