CURRENT PROJECT   โครงการปัจจุบัน

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 

  • โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 

เจ้าของโครงการ : กรมท่าอากาศยาน

โครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง

  • โครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเถิน

โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนรวมวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

  • โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนรวมวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

  • โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ : กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง หอพักนักเรียน โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา

  • โครงการก่อสร้าง หอพักนักเรียน โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ : โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา
เริ่มโครงการ : 2559
ที่อยู่ : 79 ม.5 ต.ท่าสาป
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสระบุรี

  • โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ  มะเร็ง และวินิจฉัยรักษา  โรงพยาบาลสระบุรี

เจ้าของโครงการ : จังหวัดสระบุรี
เริ่มโครงการ : 2555
ที่อยู่ : ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี