CURRENT PROJECT   โครงการปัจจุบัน

โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่ 14 บัลลังก์

  • โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่ 14 บัลลังก์

โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่ 14 บัลลังก์

โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการ๑ศาลแรงงานภาค 7 จ.สมุทรสงคราม

  •  โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการ๑ศาลแรงงานภาค 7 จ.สมุทรสงคราม

โครการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 7 จ.สมุทรสงคราม

โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา

  • โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา

เจ้าของโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา

โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลริมใต้

  • โครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลริมใต้

เจ้าของโครงการ : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลริมใต้

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 

  • โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา 

เจ้าของโครงการ : กรมท่าอากาศยาน

โครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง

  • โครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเถิน

โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนรวมวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

  • โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนรวมวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา

โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

  • โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ : กระทรวงสาธารณสุข