Completed Project

อาคารพัฒนาสมองร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส กรมสุขภาพจิต

 
เจ้าของโครงการ :  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2556
ที่อยู่ :  ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง

เจ้าของโครงการ :  กรมสรรพากรภาค 4
สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2556
ที่อยู่ :  ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

อาคารสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ :  กรมคุมประพฤติ
สิ้นสุดโครงการ :   มกราคม 2556
ที่อยู่ :   ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่