Completed Project

บ้านพักผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ :  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2553
ที่อยู่ :  ถ.นวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เจ้าของโครงการ :  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2553
ที่อยู่ :  99 ม.5 ต.ทาสบเส้า
อ.แม่ทา จ.ลำพูน

อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ :  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   พฤศจิกายน 2553
ที่อยู่ :  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารเรียนนวัตกรรม มทร. ล้านนาดอยสะเก็ด

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2553
ที่อยู่ :  ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาคารสถานีอนามัย สอ.บ้านขอนตาล สอ.บ้านสันโค้ง

เจ้าของโครงการ :  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2553
ที่อยู่ :  ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง พร้อมโรงจอดรถ

เจ้าของโครงการ :  สำนักงานสรรพากรภาค 8
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2553
ที่อยู่ :  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 10

เจ้าของโครงการ :  กระทรวงพลังงาน
สิ้นสุดโครงการ :   เมษายน 2553
ที่อยู่ :  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตึกคนไข้เด็ก 60 เตียง ศูนย์บำบัดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ :  ศูนย์บำบัดยาเสพติด
สิ้นสุดโครงการ :   เมษายน 2553
ที่อยู่ :  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ปรับปรุงอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาลำปาง

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สิ้นสุดโครงการ :   เมษายน 2553
ที่อยู่ :  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลไม้

เจ้าของโครงการ :  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
สิ้นสุดโครงการ :   กุมภาพันธ์ 2553
ที่อยู่ :  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง