Completed Project

โรงอาหารนักศึกษา มทร. ล้านนาดอยสะเก็ด

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2552
ที่อยู่ :  98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาคารสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย

เจ้าของโครงการ :  สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2552
ที่อยู่ :  94 สิงหวัฒน์ ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

อาคารยุทธการฝูง 461 กองบิน 46

เจ้าของโครงการ :  กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
สิ้นสุดโครงการ :   พฤษภาคม 2552
ที่อยู่ :  ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

อาคารหอพัก คสล. 3 ชั้น จอมทอง มทร. ล้านนา

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่พายัพ
สิ้นสุดโครงการ :   กุมภาพันธ์ 2552
ที่อยู่ :  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อาคารศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎลำปาง

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง
สิ้นสุดโครงการ :   กุมภาพันธ์ 2552
ที่อยู่ :  ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง