Completed Project

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา

 
เจ้าของโครงการ :  สถาบันการพลศึกษาวิทยาลัยเขตเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   พฤศจิกายน 2550
ที่อยู่ :  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต

 
เจ้าของโครงการ :  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
สิ้นสุดโครงการ :   มกราคม 2550
ที่อยู่ :  222 ถ.สนามบิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต