Completed Project

ตลาดเทศบาล 1(ตลาดหลักเหมือง)จังหวัดลำปาง

เจ้าของโครงการ :  เทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดโครงการ :   ตุลาคม 2555
ที่อยู่ :  ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและอาคารประกอบ

เจ้าของโครงการ :  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2555
ที่อยู่ :  ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย