Completed Project

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3

เจ้าของโครงการ :  กรมการขนส่งทางบก
สิ้นสุดโครงการ :   สิงหาคม 2554
ที่อยู่ :  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาหัวยแก้ว

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2554
ที่อยู่ :  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนาลำปาง

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
สิ้นสุดโครงการ :   กรกฎาคม 2554
ที่อยู่ :  ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนกาวิละอนุกูล

เจ้าของโครงการ :  โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดโครงการ :   พฤษภาคม 2554
ที่อยู่ :  โรงเรียนกาวิละอนุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารที่ทำการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค5

เจ้าของโครงการ :  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5
สิ้นสุดโครงการ :   มีนาคม 2554
ที่อยู่ :  ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ๆ ระยะที่ 1 ม.นเรศวร

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สิ้นสุดโครงการ :   มีนาคม 2554
ที่อยู่ :  ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

อาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี ๆ ระยะที่ 2 ม.นเรศวร

เจ้าของโครงการ :  มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
สิ้นสุดโครงการ :   มกราคม 2554
ที่อยู่ :  ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เืมือง จ.พิษณุโลก