Vision & Mission

วิสัยทัศน์

    บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร๊อพเพอร์ตี้ มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพ ขององค์กร บุคลากร ให้เติบโตยิ่งขึ้นไปพร้อมด้วยคุณภาพ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญการในด้านงานก่อสร้างทุกประเภท เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพมาตรฐานระดับสากลสู่การเป็น บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้าทั้งในเชียงใหม่และภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ

พันธกิจ

    มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญด้านก่อสร้างทุกประเภทซึ่งไว้ผลงานที่มีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้า
   มุ่งมั่นที่จะให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั่วประเทศ
   มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโต อย่างมั่นคง ตลอดไป
   มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้สู่ระบบมาตรฐานสากล