ผลวิจัยชี้ สร้างอาคารด้วยไม้ ลดการปล่อย CO2 มากกว่าคอนกรีตและเหล็ก

Share |

 
วัตถุ ประสงค์ของการสร้างอาคารด้วยไม้แทนคอนกรีต คือการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อลูกบาศก์เมตรของวัสดุ ก่อสร้างสำหรับการใช้งานจริง พบว่าการก่อสร้างอาคารด้วยไม้จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าคอนกรีตและเหล็ก เช่น คานไม้ใช้พลังงาน 80 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯออกมาเพียง 4 กิโลกรัม เทียบกับคานเหล็กพลังงาน 517 เมกะจูล/ตารางเมตร จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึง 40 กิโลกรัม ส่วนคอนกรีตที่ใช้พลังงาน 290 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณ 27 กิโลกรัม - See more at: http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=146&cno=8566#sthash.mBANRstY.dpuf
วัตถุ ประสงค์ของการสร้างอาคารด้วยไม้แทนคอนกรีต คือการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อลูกบาศก์เมตรของวัสดุ ก่อสร้างสำหรับการใช้งานจริง พบว่าการก่อสร้างอาคารด้วยไม้จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าคอนกรีตและเหล็ก เช่น คานไม้ใช้พลังงาน 80 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯออกมาเพียง 4 กิโลกรัม เทียบกับคานเหล็กพลังงาน 517 เมกะจูล/ตารางเมตร จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึง 40 กิโลกรัม ส่วนคอนกรีตที่ใช้พลังงาน 290 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณ 27 กิโลกรัม - See more at: http://www.buildernews.in.th/page.php?a=10&n=146&cno=8566#sthash.mBANRstY.dpuf

วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารด้วยไม้แทนคอนกรีต คือการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อลูกบาศก์เมตรของวัสดุก่อสร้างสำหรับการใช้งานจริง พบว่าการก่อสร้างอาคารด้วยไม้จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าคอนกรีตและเหล็ก เช่น คานไม้ใช้พลังงาน 80 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯออกมาเพียง 4 กิโลกรัม เทียบกับคานเหล็กพลังงาน 517 เมกะจูล/ตารางเมตร จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึง 40 กิโลกรัม ส่วนคอนกรีตที่ใช้พลังงาน 290 เมกะจูล/ตารางเมตร ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณ 27 กิโลกรัม

ทั้งนี้ การตัดไม้เพิ่มขึ้น และการใช้คอนกรีตให้น้อยลง แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยข้อมูลการตัดไม้บนพื้นที่ 3.4 พันล้านตารางเมตรในแต่ละปี คิดเป็นจำนวนเพียงแค่ 20% ของไม้ที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตเท่านั้น ส่วนอัตราไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เพิ่มขึ้นมาเป็น 34% นับว่าอยู่ในระดับที่ดี สำหรับการหลีกเลี่ยงการผลิตเหล็กและคอนกรีต จะส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง 14-31% ช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงรายปีได้ถึง 12-19%

นอกจากที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนยังก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และการสร้างอาชีพ เป็นต้น
 

Cr.buildernews.in.th